Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Korytowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://spkorytowo.choszczno.pl

Data publikacji strony internetowej: 03.11.2015 r.

Strona aktualizowana jest na bieżąco.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

INFORMACJE DODATKOWE:

Narzędzia ułatwień:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia liter
 • podświetlane linki
 • jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklarację  sporządzono dnia 23.09.2020 r.
Aktualizowano 20.03.2023 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korytowie. Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie https://achecker.ca/ , którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Beata Wójcik
e-mail: sp.korytowo@wp.pl

lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: 95 768 11 02
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Szkolnej, prowadzą do niego schody, jest również podjazd dla osób niepełnosprawnych. W celu przywołania pracownika szkoły można skorzystać z dzwonka zainstalowanego przy drzwiach. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Szkoła posiada miejsca parkingowe.
 3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 4. Parter i pierwsze piętro budynku jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Budynek jest wyposażony w dwie windy.
 5. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Raporty:

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 1
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2