Rada Rodziców

RADA  RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

PRZEWODNICZĄCA – ANGELIKA GRACZYK
Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ – MAŁGORZATA ŻABICKA
SKARBNIK – MONIKA KOŁCZYKIEWICZ
PROTOKOLANT – Romualda Wiśniewska

Regulamin Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korytowie

I. Postanowienia ogólne

 1. &1.
 1. Rada Rodziców, zwana dalej „Radą” reprezentuje ogół rodziców uczniów. 
 2. Rada działa na podstawie  art. 83 i 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

       Prawo Oświatowe, statutu szkoły  i niniejszego regulaminu.

        &2.

 1. Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole. 
 2. Kadencja Rady trwa rok. 
 3. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.
 4. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada  w głosowaniu jawnym.

  &3.

      Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco – doradczy. 

      II.  Wybory do Rady

        &4

 1. Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału. 
 2. Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie radę oddziałową. 
 3. Rada oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności rady oddziałowej decydują rodzice danego oddziału. 
 4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego oddziału. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic. 

       &5

        Wybory rad oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana  w głosowaniu jawnym spośród                 uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rady oddziałowej. 

      &6

Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.

     &7

 1. Rada oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców szkoły. 
 2. Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu, przedstawiciela rady oddziałowej do Rady Rodziców szkoły może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, w głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków rady oddziałowej. &8
 1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składy Rady i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora. 
 2. Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.

III. Władze Rady

    &9

Rada wybiera ze swojego grona: 

 1. Prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami.
 2. Komisję rewizyjną jako organ kontrolny Rady Rodziców.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami  Prezydium.

   &10

 1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz. 
 2. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności. 
 3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń. 
 4. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.  
 5. Komisja rewizyjna odpowiada za sprawdzenie wykonania planu finansowo-gospodarczego oraz odpowiada za celowość i prawidłowość wydatków Rady Rodziców.

IV.Posiedzenia Rady

      &11

 1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące. 
 2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7 – dniowego terminu. 
 3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego. &12
 1. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego. Członkowie Rady, na 7 dni przed posiedzeniem, otrzymują projekt porządku obrad. Projekt porządku zamieszczany jest także na stronie Internetowej szkoły. 
 2. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego. 
 3. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady. 
 4. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady. 

       &13

 1. Posiedzenia Rady są protokołowane. 
 2. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady. 

V. Podejmowanie uchwał

     &14

 1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. 
 2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

     &15

Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym. 

     &16

Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały. 

VI. Prawa i obowiązki członków Rady

   &17

 1. Członkowie Rady mają prawo: 

a)Dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych. 

 1. b) Wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły. 
 2. c) Głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę. 
 1. a) Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady. 
 1. Członkowie Rady nie biorący aktywnego udziału w pracach Rady lub utrudniający jej dalszą działalność, na wniosek pozostałych członków, mogą być odwołani przed upływem kadencji. Na miejsce odwołanego musi być powołany nowy członek przez klasowe zebranie rodziców.

VII. Fundusze Rady

    &18

1.Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły. 

2. Wysokość składek na Komitet  Rodzicielski ustala corocznie Przewodniczący Rady do dnia 10 września i zgłasza do Dyrektora Szkoły w celu podania informacji ogółowi rodziców na pierwszym zebraniu z rodzicami.

3.Funduszami dysponuje Rada poprzez upoważnioną osobę: przewodniczącego i skarbnika.

    &19

Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada w preliminarzu budżetowym. 

    &20

Komisja Rewizyjna  obowiązana jest przeprowadzić kontrolę działalności Rady Rodziców szkoły na żądanie Dyrektora Szkoły.

   &21

Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać: 

  1. Dyrektor; 
  2. Rada Pedagogiczna; 
  3. Samorząd Uczniowski.

   &22

Fundusze zgromadzone  na koncie własnym szkoły i wypłacane na wniosek Przewodniczącego za pośrednictwem Dyrektora Szkoły.

VIII. Postanowienia końcowe

  &23

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

Regulamin zatwierdzony na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 26 września 2019 r.`