RODO

 

Klauzula informacyjna

Szkoła Podstawowa w Korytowie

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016, które reguluje ochronę danych osobowych osób fizycznych w ramach Unii Europejskiej (RODO),  Szkoła Podstawowa w Korytowie informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych :

Administrator Danych Osobowych (ADO) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Korytowie

ul. Szkolna 4, 73-200 Choszczno

te. 957681102

e-mail: sp.korytowo@wp.pl

Inspektor Ochrony Danych Justyna Dziedzic

e-mail: jdziedzic@boss.choszczno.pl

Cel przetwarzania danych osobowych Realizacja obowiązku szkolnego zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. Dz. U. 2017 poz. 59
Podstawa prawna przetwarzania danych Artykuł 6 i 9- Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych RODO
Planowany okres przechowywania danych Zgodnie z przepisami Ustawy o Archiwach
(Dz. U. z 2016 poz. 1506)
Kategorie przetwarzanych danych ·imię i nazwisko

·nr PESEL

·telefon komórkowy, adres e-mail

·adres zamieszkania

·dane szczególne

Twoje prawa Masz prawo do:

·         dobrowolności podania swoich danych osobowych

·         dostępu do swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia lub usunięcia

·         wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych

·         przenosić swoje dane do innego administratora

·         cofnąć w dowolnym momencie wyrażoną zgodę

·         wnieść skargę do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO

Dostęp do danych ·dane są dostępne w siedzibie ADO

·istnieje możliwość uzyskania kopii danych

Udostępnianie danych innym podmiotom UDOSTĘPNIAMY pozyskane dane osobowe innym podmiotom tylko w uzasadnionych przypadkach, na podstawie i w granicach prawa. Przykładem takich Instytucji jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie.
Przekazywanie danych do państw trzecich NIE PRZEKAZUJEMY danych osobowych do państw trzecich.
Powierzanie przetwarzania danych Gdybyśmy mieli powierzyć Twoje dane osobowe to tylko na podstawie

UMOWY POWIERZENIA.

Profilowanie Osoba, której dane dotyczą, NIE PODLEGA profilowaniu.

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.

Słowniczek :

1/  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016, które reguluje ochronę danych osobowych osób fizycznych w ramach Unii Europejskiej. Rozporządzanie obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

2/  DANE OSOBOWE – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Danymi są np. nazwisko, adres, telefon, e-mail, dane bankowe.

3/  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – zestaw operacji wykonanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak:

zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

4/  ORGAN NADZORCZY – właściwym urzędem ds. nadzoru nad ochroną danych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa, fax 22 531 03 01,

infolinia: 606-950-000.

5/ PROFILOWANIE – forma zautomatyzowanego przetwarzania danych polegająca na selekcji osób np. pod względem jego preferencji, zainteresowań, zachowań, lokalizacji.