POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE

Województwo Zachodniopomorskie – Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie realizuje projekt pn. POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE współfinansowany  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 7.7 (Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020).

W ramach tego projektu w Szkole Podstawowej w Korytowie prowadzone były  następujące zajęcia:

– dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego klasy I-VI,

– dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki klasy I-VI ,

– dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego klasy V-VI,

– logopedia klasy I-III .

Zajęcia wyrównawcze były skierowane do uczniów, którzy z różnych powodów, a w szczególności z powodu nauczania zdalnego spowodowanego pandemią, mieli trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności. Celem tych zajęć było umożliwienie uczniom nadrobienie i utrwalenie podstawowych umiejętności objętych podstawą programową.

Osiągnięte efekty:

 wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, które powstały podczas zdalnego nauczania,

podniesienie sprawności językowej i matematycznej uczniów.

Ze względu na wystąpienie pandemii COVID – 19 uczniowie mieli ograniczony dostęp do specjalistów. Dzięki zajęciom logopedycznym realizowanych w ramach programu POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE można było skuteczniej eliminować problemy, podwyższyć umiejętności i samoocenę dzieci  a tym samym wpłynąć na cały proces edukacyjny.   

 

 Beata Wójcik

 dyrektor szkoły