Przyrodniczy konkurs plastyczny pt. “PasteLOVE 4 pory roku w Powiecie Choszczeńskim”

Zapraszamy do udziału w przyrodniczym konkursie plastycznym pt. “PasteLOVE 4 pory roku w Powiecie Choszczeńskim”. Szczegóły konkursu w załączeniu.

Pozdrawiam
Anna Domańska
Wydział Prasowy, Promocji, Kultury i Sportu
Starostwo Powiatowe w Choszcznie
tel. 95 748 89 32

Powiat Choszczeński 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

pt.. „PasteLOVE 4 pory roku w Powiecie Choszczeńskim ” 

I ROZDZIAŁ 

Postanowienie ogólne: 

1. Organizatorem konkursu jest Powiat Choszczeński ul. Nadbrzeżna 2, 73-200 Choszczno. 

2. Celem konkursu jest zaprezentowanie walorów przyrodniczych, turystycznych i krajoznawczych,  pokazanie ciekawych i charakterystycznych miejsc powiatu choszczeńskiego oraz kształtowanie  wyobraźni, rozwijanie zamiłowań i zainteresowań plastycznych.  

3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych, podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej i domów pomocy społecznej  z terenu powiatu choszczeńskiego. 

4. Prace plastyczne powinny być wykonane w formacie A3. Praca powinna być płaska (nie przestrzenna,  bez ramek, bez napisów), wykonana tylko techniką pastelową. Tematem pracy jest zaprezentowanie  ciekawych pod względem przyrodniczym, turystycznym i krajobrazowym miejsc z terenu powiatu  choszczeńskiego (np. zabytków z otaczającą przyrodą, charakterystycznych pomników przyrody,  interesujących miejsc, jezior itp.) .Praca może być przedstawiona w dowolnej, jednej porze roku. 

5. Prace wykonane w innym formacie lub inną techniką niż określone w punkcie 4, w tym prace  zbiorowe oraz przestrzenne nie będą rozpatrywane przez komisję. 

II ROZDZIAŁ 

Założenia konkursu 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest załączenie do przesłanej pracy pisemnego oświadczenia  rodziców lub prawnych opiekunów autora o zgodzie na udział dziecka w konkursie plastycznym pn.  „PasteLOVE 4 pory roku w Powiecie Choszczeńskim” oraz zgodzie na przetwarzanie danych osobowych  dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie  danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) według załączonego wzoru (Załącznik Nr 1). Zaś  w przypadku osób pełnoletnich, oraz będących podopiecznymi ośrodków pomocy społecznej/  warsztatów terapii zajęciowej itp. według załączonego wzoru (Załącznik Nr 2). 

2. Konkurs rozpoczyna się 15 kwietnia 2021 r. i będzie trwał do 15 maja 2021 r.  

3. Wykonane prace należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Choszcznie  ul. Nadbrzeżna 2 (urząd czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30) z dopiskiem  konkurs „PasteLOVE 4 pory roku w Powiecie Choszczeńskim”. Prace można składać w kancelarii ogólnej  Starostwa Powiatowego w Choszcznie, a także drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).

4. Informacje o konkursie będą ogłoszone na stronie internetowej powiatu choszczeńskiego  www.powiatchoszczno.pl oraz na fanpage’u www.facebook.com/powiatchoszczenskiPL. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych uczestnika oraz  przedstawicieli ustawowych w celu realizacji konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia.  

6. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę na odwrocie tytułem, ze wskazaniem miejsca,  które przedstawia praca plastyczna oraz swoimi danymi: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, nazwa  szkoły, zaś w przypadku uczestników warsztatów terapii zajęciowej bądź domów pomocy społecznej:  imię i nazwisko autora, wiek, nazwa ośrodka. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą  zakwalifikowane do konkursu.  

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 31 maja 2021 r.  

8. Autor pracy plastycznej złożonej do konkursu przenosi na rzecz organizatora konkursu majątkowe  prawa autorskie do ww. pracy w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231 ze zm.).  

9. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do prac plastycznych, o których mowa w pkt.8  regulaminu będzie się odbywało na następujących polach eksploatacji:  

a. publikowanie, rozpowszechnianie, wprowadzenie do obrotu,  

b. utrwalanie i zwielokrotnianie,  

c. publiczne wystawianie, wyświetlanie, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy  mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

III ROZDZIAŁ 

Komisja, kryteria oceny, nagrody, wyniki: 

1. Ocena prac i przyznanie nagród zostanie dokonane przez Komisję Konkursową powołaną przez  Organizatora.  

2. W przypadku równej ilości głosów decydujący głos ma Przewodniczący Komisji Konkursowej.  3. Konkurs rozstrzygnięty będzie w następujących kategoriach: 

– klasy I-III szkoły podstawowej, 

– klasy IV-VIII szkoły podstawowej, 

– szkoły ponadpodstawowe, 

– warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej. 

4. Komisja dokona oceny nie później niż do 31 maja 2021 r. i spośród przekazanych prac plastycznych  wyłoni laureatów i wyróżnionych w konkursie, którym zostaną wręczone nagrody: 

– I miejsce – (we wszystkich kategoriach wiekowych), 

– II miejsce – (we wszystkich kategoriach wiekowych), 

-III miejsce – (we wszystkich kategoriach wiekowych).  

5. Decyzja komisji jest ostateczna.

6. Informacja o wynikach konkursu oraz o miejscu i czasie rozdania nagród zostanie umieszczona na  stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Choszcznie www.powiatchoszczno.pl oraz fanpage’u:  www.facebook.com/powiatchoszczenskiPL. 

7. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.  

IV ROZDZIAŁ 

Postanowienia końcowe: 

1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy na stronie internetowej  Starostwa Powiatowego w Choszcznie, na tablicy ogłoszeń oraz fanpage’u:  www.facebook.com/powiatchoszczenskiPL, jak również do ewentualnego wykorzystania jej jako  motywu do stworzenia materiałów promocyjnych powiatu.  

2. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku istotnych zdarzeń mających wpływ na  organizowanie konkursu, 

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, 

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac. 

4. Dane osobowe uczestników i ich przedstawicieli ustawowych pozyskane są wyłącznie do celów  konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 

5. Szczegółowych informacji i wyjaśnień udzielą pracownicy Starostwa Powiatowego w Choszcznie  Wydziału Prasowego, Promocji, Kultury i Sportu, pod numerem telefonu: 95 748 89 32 lub Wydziału  Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pod numerem telefonu: 95 765 85 11. 

 Załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu 

„PasteLOVE 4 pory roku w Powiecie Choszczeńskim ” 

*……………………………………….. * ………………………………………………….. 

(imię i nazwisko dziecka) (Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)  

*……………………………………….. * …………………………………………………..  

(szkoła) (adres zamieszkania) 

*……………………………………….. * …………………………………………………..  

(wiek dziecka) (numer telefonu rodzica/opiekuna) 

*………………………………………..  

 (klasa) 

*……………………………………………………………. 

 (tytuł pracy) 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w konkursie plastycznym pn. PasteLOVE 4 pory roku w Powiecie Choszczeńskim” 

……………………………………………………….. 

(podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych mojego  dziecka/podopiecznego w celu związanym z wyłonieniem zwycięzcy, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja  2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), w tym: imienia, nazwiska oraz  wizerunku. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez publikowanie  w celach informacyjnych ww. danych na stronach internetowych organizatora tj. Powiatu  Choszczeńskiego. 

……………………………………………………….. 

(podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 

* Wszystkie pola załącznika muszą zostać wypełnione. Brak kompletu danych dyskwalifikuje prace z konkursu

 

 Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu 

 „PasteLOVE 4 pory roku w Powiecie Choszczeńskim” 

*……………………………………….. * …………………………………………………..  

(imię i nazwisko uczestnika) (imię i nazwisko opiekuna)** 

*……………………………….. * …………………………………… 

(placówka) (numer telefonu) 

*………………………………………..  

 (wiek uczestnika) 

Wyrażam zgodę na udział dziecka/uczestnika*** w konkursie plastycznym pn. „PasteLOVE 4 pory roku  w Powiecie Choszczeńskim”. 

……………………………………………………….. 

(podpis uczestnika lub prawnego opiekuna) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celu związanym z  wyłonieniem zwycięzcy, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.  U. z 2019 r. poz. 1781), w tym: imienia, nazwiska oraz wizerunku. Jednocześnie wyrażam zgodę na  przetwarzanie danych osobowych poprzez publikowanie w celach informacyjnych ww. danych na  stronach internetowych organizatora tj. Powiatu Choszczeńskiego. 

……………………………………………………….. 

(podpis uczestnika lub prawnego opiekuna) 

* Wszystkie pola załącznika muszą zostać wypełnione. Brak kompletu danych dyskwalifikuje prace z konkursu. ** dotyczy osób posiadających opiekuna. 

*** w przypadku osób pełnoletnich oraz nie posiadających opiekuna prawnego zaznaczyć uczestnika. 

Starostwo Powiatowe w Choszcznie  

ul. Nadbrzeżna 2, 73 – 200 Choszczno tel.: 0 95 748 8930; fax: 0 95 748 8940 

www.powiatchoszczno.pl, e-mail: starosta@powiatchoszczno.pl